Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de praktijk CoCreatie-Coaching.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van de praktijk CoCreatie-Coaching.

Met het aangaan van een coaching traject, sessie, consult, therapie of andere dienst van mijn praktijk gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Waar in de tekst coaching traject/sessie staat vermeld, geldt dit tevens voor alle andere diensten van mijn praktijk.

  1. Een coaching sessie is alleen mogelijk op afspraak.
  2. De actuele kosten voor een sessie staan vermeld op www.CoCreatie-Coaching.nl, tenzij anders overeengekomen.
  3. Betaling dient u binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
  4. Een afspraak kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik mij het recht voor de kosten van de sessie in rekening te brengen.
  5. De diensten die ik vanuit mijn praktijk geef, zijn bedoeld voor zelfontwikkeling en zelfontplooiing.

De verschillende oefeningen, behandelingen en trainingen hebben als doel inzicht en bewustwording te geven in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik zal u naar beste inzicht en vermogen begeleiden. U zult op een integere en zinvolle manier bij gestaan worden in uw persoonlijk proces, waarbij ik gebruik maak van mijn professionele kennis. In overleg bepalen we het te volgen traject. Wanneer ik vanuit mijn professionaliteit bemerk dat ik u niet verder kan helpen, zal ik u aanraden een andere professional te raadplegen. In geval van medische kwesties zal ik u altijd doorverwijzen naar een arts en/of medisch specialist.

  1. Een consult/sessie kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Ik zal dan nooit nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts. Een sessie/consult kan echter wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandeld arts.
  2. De behandelingen/ sessies geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een behandeling/sessie uit vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan training, coaching, healing of iedere andere activiteit van CoCreatie-Coaching, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door boze opzet of grove schuld mijnerzijds.
  3. De aansprakelijkheid van CoCreatie-Coaching, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is ten alle tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het consult/sessie.
  4. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichtingen.